Endodoncja to dział stomatologii poświęcony leczeniu chorób miazgi zęba oraz tkanek okołowierzchołkowych. Podstawowymi zabiegami w endodoncji jest leczenie kanałowe. Zabiegi endodontyczne po­le­gają na usu­nię­ciu za­in­feko­wa­nej bądź mar­twej mia­zgi z ko­mo­ry i z sys­te­mu ka­na­ło­we­go ko­rze­ni zę­bów, me­cha­nicz­nym i che­micz­nym opraco­wa­niu te­go sys­te­mu, a na­stęp­nie szczel­nym wy­peł­nie­niu ma­te­ria­ła­mi spe­cjal­nie do te­go ce­lu stwo­rzo­ny­mi.

Cennik

ENDODONCJA

Specjalistyczne leczenie kanałów                       *aktualny cennik do wglądu w gabinecie.

/pod mikroskopem /